Könyvek II.

Könyvek III.

 

Könyvek, kiadványok!

 

Valtorta Mária

AZ EVANGÉLIUM AHOGY NEKEM KINYILATKOZTATOTT

1. JÉZUS AZ ISTEN - EMBER

Oldalszám:428

Bruttó ára: 3500 forint.

Horváth Mária: Mi az engesztelés?

Ár: 400 Ft.

 

Bougaud Emil

Szent Mónika élete

Ára: 2400 Ft.

Imák Jézus Krisztus drága Szent Véréhez

2014.06.07 megjelent: KIS ZSOLOZSMÁS IMAKÖNYV

Kiadja: Árpád-házi Szent Margit Kft.

Bruttó ára:  1200 Ft.

ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET ÉLETE

Oldalszám: 234.

Ajánlót írta: Dr Kerényi Lajos

SCH.P. plébános

Ára: 1600 Ft.

 

TE TUDOD, HOGY SZERETLEK

Üzenetek Jézustól egy olasz pap, Ottavio Michelini által.

 

Öt kötet jelent meg eddig!

 

Ezt a kiadványunkat sok szeretettel ajánljuk pap testvéreink figyelmébe is!

Kötetenként bruttó ára:800.- Ft

 

JÉZUS ÉS ÉN

BELSŐ BESZÉLGETÉSEK

I. RÉSZ , Bruttó ára:600.- Ft

 

 

Szent Ágoston vallomásai

Bruttó ára:2200.- Ft

 

Szent Ágoston vallomásai című könyv tartalma:

"Szent Ágoston Egyháztanító a keresztény ókor nagy világító fáklyája, melynek fénye átragyog a történelem századain. Legismertebb, legolvasottabb, legkedveltebb műve a Confessiones - Vallomások. Ebben kertelés nélkül becsületességgel elmondja saját életét. Az emberi szív rejtekeibe behatolva feltárja útkeresését, vergődését, eltévedéseit és győzelmét. Művészi tehetséggel leírja, hogyan találta meg az Istent, és megismerése után hogyan merül el az Ő szeretetében. Ágoston példája lehet mai modern korunk kutató, kétkedő emberének is, hogy ő is rátaláljon az igazságra, megtalálja lelki egyensúlyát és békéjét."

Dr. Városi István tehetséges költő és író, mint a 15 évi kitartó fordítói munkájának eredményét nyújtja nekünk ezt a remekművet mindannyiunk lelki hasznára.

(Dr. Erdős Mátyás)

 

Henry Drummond: A szeretet a legnagyobb a világon

Bruttó ára:500.- Ft

 

Mi a legmagasztosabb és legértékesebb amire az ember az életében törededhet és amit elérhet?

Miért érdemes élni?

Pál apostol a Biblia első korintusi levele 13. részében a szeretetet nevezi meg. Erről beszél már korábban, amikor úgy említette a szeretetet, mint Isten lelki ajándékát. Ha a szivárvány színeit egybe gyűjtjük fehér fényt nyerünk. Hasonlóképpen foglalja egybe a szeretet az összes belső értékeket. Így vezet minket Henry Drummond ebben a könyvecskében a szeretetnek különböző kifejezési módjain és jelenségein keresztül. A gyakorlati életben olyan sokszor félreértik, elhasználtnak, és üresnek tekintik ezt a szót. Itt egy új sokoldalú, életszerű tartalmat nyer a SZERETET.

 

Ernst Schmitt

ÖRÖMHÍR A HALÁLRÓL ÉS A FELTÁMADÁSRÓL

ELMÉLKEDÉS A KERESZTÉNY HIT LÉNYEGÉRŐL

Bruttó ára:500.- Ft

 

A szerző, Ernst Schmitt(német romai katolikus pap) a halál és a feltámadás témáját boncolgatja, a katolikus hittételek, dogmatika alapján.

         

Az elmúlt idők embere megrekedt a keresztnél, pedig a kereszt is és a szenvedés is a feltámadással és az elnyert jutalommal szorosan összetartozik.

A szenvedésnek és a keresztnek a másik életben látjuk csak meg igazán az értelmét.

A keresztény ember ennek a mérhetetlenül nagy jutalomnak kell, hogy örüljön és kell, hogy tudatában legyen a szenvedések közepette is.

 

"Szem nem látta, fül nem hallotta,

Emberi szív föl nem fogta,

Amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt." 1Kor 2,9.

 

A SZENTHÁROMSÁG ÉS A KÉT EGYESÜLT SZENT SZÍV ÜZENETE MINDEN LÉLEK SZÁMÁRA

BÉKE ÉS SZERETET

I.KÖTET

Bruttó ára:1000.- Ft

 

Béke és Szeretet 1; 2; 3; 4-5; kötet (kb. 200 oldal kötetenként)

            Bruttó ára: 1000 Ft

 

A TURZOFKAI JELENÉSEK

A világra váró büntetések!

Mi történik a jókkal?

Bruttó ára:500.- Ft

 

A hely

 

Turzovka néhányezres lakosságú falu Szlovákia észak-nyugati csücskében, közel Lengyelországhoz és még közelebb, pusztán öt kilométerre a morva határhoz. A falutól bárom kilométerre fekvő kerek hegyet Okrouhlának nevezik. Annak egyik csúcsán, a Zivcakován (népiesen Sivcsákon), egy fenyőfán emberemlékezet óta köztiszteletnek örvend a Segítő Szűzanya képe. Róla ezt a helyet a nép csak U Obrazkunak hívja, aminek jelentése: "a képnél". A hegyet három falu veszi körül: Turzovka, Vyszoka és Korna.

Lasut Máté, az állami szolgálatban álló erdőkerülő,

Vyszokán született 1916. április 10-én. Noha összesen csak egy órán keresztül részesült vallásoktatásban, szívében mélyen vallásos volt. A Miatyánkon és Üdvözlégyen kívül más imát nem ismert, ezeket azonban hűségesen elmondta, valahányszor a kép felé vitt útja. Gondoskodott arról is, hogy mindig friss virág díszítse a kis kegyhelyet.

 

SHOUPPE X. FERENC SJ.

TISZTULÁS A HÁLÁL UTÁN

Bruttó ára:500.- Ft

Bevezetés

 

A tisztítóhelyről szóló ismertetést főleg három szerző művéből merítettük, csupán néhány megjegyzéssel és egyéb utalással egészítve ki azokat. Az Egyház és a hittudósok tanítását és a szentek látomásait Shouppe X. Ferenc, S. J. francia jezsuita atyának több mint 300 oldalas művéből fordítottuk le. Az atya dogmatikus teológiát és szentírás-tudományt tanított, és művét angolra is lefordították, s még ma is kapható, pedig a múlt század végén írta. Az Egyház tanítása azóta sem változott, és a tisztítóhely a világ végéig időszerű kérdés fog maradni.

 

A másik főmű, amelyből a jelenéseket kiegészítettük, szintén franciául készült eredetileg, s angol fordítása ma is kapható, sőt a kiadó legkeresettebb művei közé tartozik. Címe: An Unpublished Manuscript on Purgatory. Egy apáca feljegyzéseit örökíti meg. Ez is a múlt század végéről származik, amikor 16 éven keresztül megjelent neki egy elhunyt apáca társnője, aki a tisztítóhelyen szenvedett, hogy imáit kérje. Hálából feltárta előtte a tisztítóhely szenvedéseit és Isten üzeneteit is közvetítette feléje. Canon Dubosq, aki Kis Szent Teréz szenttéavatásának ügyét intézte, elolvasta ezt a kéziratot, és azt tartotta, hogy a jelenésekben részesült nővér szenttéavatására is sor fog kerülni. Szenttélevésében kétségtelenül nagy szerepe volt a 16 éven keresztül tartó jelenéseknek és isteni irányításnak.

 

A harmadik mű a jelenlegi búcsúrendelkezéseket tartalmazza. Ebből a főbb búcsúkat ismertetjük, hogy ezáltal is hathatósan segíthessük a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket.

 

Szalézi Szent Ferenc szerint, amikor a tisztítóhelyen szenvedő lelkeket segítjük, akkor a legkiválóbb módon gyakoroljuk az irgalmasság minden cselekedetét: meglátogatjuk a betegeket, inni adunk azoknak, akik szomjazzák Isten látását, tápláljuk az éhezőket, kiváltjuk a rabokat, felruházzuk a mezíteleneket, az égi Jeruzsálem szállását biztosítjuk a szegény számkivetetteknek, megvigasztaljuk a szomorkodókat - tehát egyszerre részesítjük őket az irgalmasság minden cselekedetében.

 

Ez a tanítás teljesen megegyezik Szent Tamáséval, aki szerint Istennek kedvesebb a halottak megsegítése, mint az élőké, mert a holtak jobban rászorulnak erre, hiszen nem segíthetnek magukon, mint az élők.

 

ÁLMOK KÖNYVE

DANCZI LAJOS

Bruttó ára:800.- Ft

A szentírási személyek álmain keresztül Isten lelke is működhet. Kinyilatkoztatást, jövendőlést, intést, utasítást, vígaszt is adhat.

 

Danczi Lajos plébános, volt tanítványom az Ó és Újszövetség kiemelkedő személyeinek az álmait gyűjtötte össze, több évtizedes szorgalmas munkával. Megpróbált a nép nyelvén magyarázatot találni azokra. A következtetéseknél gyakran használta a tudományos módszereket is. ennek a könyvnek az elolvasása után, egy új szempontból szemlélhetjük a saját álmainkat is, és józan kritika után felhasználhatjuk őket testi- lelki hasznunkra.

 

(Dr. Erdős Mátyás)

 

A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZENT SEBEINEK TISZTELETE

CHAMBON MÁRIA MÁRTA A BOLDOGSÁGOS SZŰZ VIZITÁCIÓS RENDJE CHAMBERYI KOLOSTORÁNAK LAIKUS NŐVÉRÉNEK LÁTOMÁSAI ALAPJÁN.

AJÁNDÉKOK AMELYEKET MI KAPHATUNK KRISZTUS SEBEINEK TISZTELETÉÉRT.

Bruttó ára:500.- Ft

 

Egy egyszerű laikus nővér, Chambon Mária Márta, aki a Vizitációs Rend Chambery-i kolostorában halt meg 1907.március 21-én, tanusította, hogy a Szent Sebek rózsafüzérét a röpimákkal együtt az Üdvözítőtől hallotta.

 

Az Úr két megbizatást adott neki: hogy ő maga állandóan ajánlja fel az Úr szent sebeit, és hogy ezt az ájtatosságot a világban újra élessze fel. Jézus maga készítette fel a nővért erre a küldetésre. Majdnem naponta tartott neki katekizmus-féle magyarázatot szent sebeiről, melyről azután főnöknőjének be kellett számolnia.

 

A MENNYEI ATYA SZÓL SZERETET GYERMEKEIHEZ

EUGÉNIA ELISABETTA RAVASIO NŐVÉRNEK ADOTT ÜZENETEK

Bruttó ára:400.- Ft

 

Imprimatur:

Petrus Canisius van Lierde

Vic. Generalis e Vic. Civit. Vaticanae

Róma, 1989. március 13.

 

Ráismemek-e az emberek Istenre, aki szeretõ Atyjuk? - e kérdés ma egyre gyakrabban vetõdik fel. Ezért is éreztük kötelességünknek, hogy közreadjuk ezt az üzenetet, amelyet az Atyaisten adott a világnak egy teremtménye, Eugénia Elisabetta Ravasio által, aki nagyon szerette õt. Ez egy olyan kinyilatkoztatás, amelyet az Egyház hitelesnek ismert el. Hiszen azt akarja tudatosítani bennünk, hogy Isten jó és gondoskodó Atyánk, aki szeret gyermekeivel együtt lenni. Ezek az üzenetek arra sarkallnak bennünket, hogy olvassuk az evangéliumot és mindvégig megéljük azt, mert abban világosságot, békét és igaz boldogságot találunk és megtapasztaljuk benne Istenünknek és ATYÁNK-nak szeretetét.

Kívánatosnak láttuk azt a tanúbizonyságot is közölni, amelyet Alexandre Caillot, a helyi püspök tett a szakértõ-bizottsági munka befejezésekor. Ennek szakértõit Franciaország különbözõ részeirõl hívták össze a Caillot püspök által 1935-ben beindított és tíz évig tartó egyházmegyei per lefolytatására.

A bizottság tagjai többek között a következõk voltak:

Guerry, teológus, a grenoblei püspök helyettese: Alberto és Augusto Valencin jezsuita testvérek, akik a filozófia és teológia területén a legnagyobb tekintélyek közé tartoznak és a hasonló ügyek értékelésében szakemberek, két orvos, egyikük pszichiáter.

 

Szûz Máriára bízzuk ennek az üzenetnek a terjesztését, és õvele együtt könyörgünk a Szentlélekhez, hogy legyen az emberek segítségére annak a gyöngéd szeretetnek a felis­merésében és megértésében, amelyet a mennyei Atya táplál minden ember iránt.

 

Mária Julianna lelkinaplója

Mária Julianna Lelkinaplója nyolc kötet. Kötetenként különböző a bruttó áruk az 1.és 2.egyben Ár: 1200 Ft.; 3 kötet. 1000 Ft.; 4. kötet 600 Ft; 5. kötet 500 Ft.; 6. kötet 900 Ft.; 7. kötet 800 Ft.; 8. kötet 1000 Ft.

"BÉKESSÉG NEKTEK"

horváth mária

Találkozások Jézussal és Máriával

I. rész

Bruttó ára:800.- Ft

 

 

 

 

 

‘Íme Én újjá alkotok mindent” Jel. 21,6.’Egy lengyel pap látomásai napjainkban’

 

1 kötet ára:600.- Ft

I. Kötet  ára:600.- Ft        II. kötet  ára:600. Ft

II.-III kötet ára:600.- Ft

IV. kötet ára 600.- Ft

 

Kedves Olvasó!

Nyitott szívvel fogadd be ezeket az üzeneteket. Ezek nem szólnak a világ pusztulásáról, vagy a világ végéről, hanem az Úr közeli eljöveteléről, aki azt mondta:”Íme, Én újjá alkotok mindent”.

Azért jön el Jézus, hogy Egyházát, s a világot megújítsa, megtisztítsa. A mi Atyánk kérése, jöjjön el a Te országod, akkor az Úr főpapi imájának kijelentése szerint megvalósul. Legyenek mindnyájan egyek/János 17.21./ és egy pásztor és egy nyáj legyen/ János 10. 16./. Az Úr szólít fel minket: ” Ha nem lesztek olyanok , mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába”/ Máté 18,3./

Kedves Olvasó!

Olvasd az üzeneteket a hívő gyermek lelkével. Napjaink prófétanője, a Szeplőtelen Szűz és Anya Mária megerősít minket a nagy megpróbáltatások útján, ha a Szentolvasó fegyverével imádkozunk Hozzá, és Ő biztat minket, ” ne aggódjatok!” Az események, amelyek jönnek és részben itt is vannak,  bebizonyítják majd mennyire igazak ezek az üzenetek. Éber szemmel és füllel nézzétek a mostani időt és világot. Az Úr munkához lát.

SEMMI SZENZÁCIÓ!

Az üzenetek nem szólnak a kíváncsiak és a szenzáció éhezőkhöz, hanem a jóakaratú Isten gyermekeknek szóló ajánlatok ezek. Ezért ismétlődnek az Ég közleményei, igéi és kijelentései. Ne felejtsük el, hogy mi sokszor olyanok vagyunk, mint az alvó és elszórakozott gyermekek, akiknek süket a fülük, a lényegesre irányuló ébresztő szóra. Ezért ismétlődnek meg itt és ugyanazok az évtizedes intelmek és szavak többször:

IMA–BŰNBÁNAT—VEZEKLÉS!  Pap M.S.

 

 

EMLÉKEIM

(VERSEK)

Bruttó ára:700.- Ft

 

A BŰN HATALMA ÉS ANNAK LEGYŐZÉSE

Bruttó ára:500.- Ft

Szent Grignon Lajos

A TÖKÉLETES MÁRIA-TISZTELET

Bruttó ára:800.- Ft

Író:    Schütz Antal

Cím: Dogmatika

Két kötet

Bruttó ára:11000.- Ft

 

A dogmatika könyv  belső lapja

SZENT PIÓ ATYA A TITOZATOS KARIZMATIKUS

Bruttó ára:1400.- Ft

 

Francesco Forgione (Pietrelcina, 1887. május 25. – San Giovanni Rotondo, 1968. szeptember 23.) stigmatizált olasz római katolikus pap, kapucinus szerzetes. A Pio nevet a szerzetesrendben kapta. Pappá szentelése után Padre Pio (Pio atya) néven vált ismertté. Számos különleges esemény fűződik nevéhez. 1999-ben boldoggá, 2002-ben pedig szentté avatták.

 

MÁRIA JELENÉSEK 1830-TÓL NAPJAINKIG

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MILINSZKI MÁRTON

Bruttó ára:300.- Ft

ANGYALI KAROK AZ ÉG TITOKZATOS HADSEREGEI

Bruttó ára:600.- Ft

 

(A füzet első részében a szerző az angyali karokat mutatja be. A második részben pedig egy szerzetes nővér meséli el tapasztalatait, azzal kapcsolatban, hogy az őranyala, ténylegesen mennyire örködik felette.

A Szerző kitér arra is, hogy mennyire fontos, hogy napi kapcsolatban legyünk az őranyallal, illetve az angyalokkal, akik arra vannak teremtve, hogy segítsenek nekünk)

 

 

FARKAS ÉVA: SZÍVKIRÁLY KINCSEI

(GYEREKEKNEK)

Bruttó ára:600.- Ft

 

 

INMACULATA" SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS

Dogmája, Zsolozsmája és Boldogasszony litániák

Bruttó ára:400.- Ft

 

LEVÉL A POKOLBÓL

A "HITÉLET" C. FOLYÓIRAT 1967. NOVEMBERI SZÁMÁBÓL

Bruttó ára:100.- Ft

 

Megengedem, - bátran mosolyoghatsz és kérdezheted: Manapság már az ördögök is írnak?

Elmondom, miről van szó. Egy olyan kézirat ez, amelyet az egyik szerzetesnő halála után iratai között találtak. Sajtó alá rendezték és kiadták. Először 1941-ben jelent meg nyomtatásban. Német nyelven eddig hét kiadást ért meg. A könyvecskét lefordították több világnyelvre. Mi az olasz, szlovén és horvát nyelvű kiadások alapján közöljük le.

 

Előbb elmondom, miről szól a levél, aztán megmondom, hogy mit tartunk róla. Íme, ez áll benne:

 

Egy fiatal német lány évi szabadságát tölti a Garda-tó mellett Olaszországban. 1937. szeptember második hetének végén anyjától levelet kap, amelyben többek között ez áll:

 

"Képzeld, meghalt Anna. Autószerencsétlenség érte. Tegnap volt a temetése."

 

Anna a lány hivatalbeli kolleganője volt. Halálhíre mély nyugtalanságot keltett barátnőjében. Másnap szentmisét hallgatott, amit felajánlott elhalt kolleganőjéért. Utána egész nap valami furcsa nyugtalanságot érzett. Nyugtalanul tért aludni is. Sokáig nem jött álom a szemére. Éjjel valami zörejt hallott, mintha rosszindulatú főnöke egy aktacsomót dobott volna eléje. Így meséli. Imádkozott és próbált elaludni ismét. Akkor ezt álmodta:

 

Kimegy a szobából, és ajtaja előtt találja postáját. Mikor jobban megnézi a borítékot, megkövül: Levél Annától! Hát lehetséges ez? Hiszen tudja, hogy meghalt. És álmodja tovább: elmegy a ház előtti padig, ott leül, kibontja a levelet. Nincs aláírás, de a kézírás Annáé. Nagyon jól ismeri. Izgatottan kezdi olvasni a sorokat.

 

 

Egy MEDUGORJE-I gyógyultnak a Szűzanyával való élményei

Bruttó ára:400.- Ft

A szegények és bajban lévők segítője

A KÖNNYEK ANYJA

A Jánoshida-i temetőben lévő

könnyező Szűzanya szobra

Bruttó ára:100.- Ft

 

Jézus benső élete

15 kötet jelent meg összesen

Egy kötet Bruttó ára:600.- Ft

Ennyire szeret minket Jézus (három lapos leporello)

Bruttó ára:80.- Ft

 

 

A LIMPIASI KERESZT

AMELYEN MEGELEVENEDETT JÉZUS KRISZTUS

Ár: 500 Ft

Made with Namu6